صفحه نخست > اروپا > محتوای مقاله

آماده نیست! عضو پارلمان بر روی جوهر نخست وزیر دستگیر خواهد شد. یک مقام زن مایه تاسف است.

منبع: اخبار سوختگی

با توجه به زمان محلی محلی بریتانیا در روز 14 فوریه، اعضای حزب اپوزیسیون آلبانی، در جریان بحث های پارلمانی، جوهر را به ریختند و توسط اداره امنیت دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها، به علت نارضایتی از تظاهرات نخست وزیر در جلسات پارلمانی قبلی، اعضای پارلمان با ریختن جوهر به او پاسخ دادند.

آخرین اخبار بین المللی